รับตรง58 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีใจและทรวงอก 15 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำบัดทดแทนไต 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ TOEFL-iBT / TU-GET / IELTS
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 45 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์