TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏยะลา 2558 (เพิ่มเติม รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม 2558 : เวลา 09.00 – 15.30 น.

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • ฟิสิกส์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • จุลชีววิทยา
  • เกษตรศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาจีน
  • สารสนเทศศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษามลายู
  • ภาษาไทย
  • การพัฒนาชุมชน
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  • ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
  • ออกแบบศิลปกรรม
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การจัดการ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี-เทียบโอน
  • การจัดการ-เทียบโอน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-เทียบโอน
  • (หน้า 2)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • นิเทศศาสตร์
  • วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และดิจิตอล
  • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 680 คน

วิธีสมัคร

 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 073-299-612
หน้า: 1 2 3