รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • ภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาไทย
   • คอมพิวเตอร์
   • ฟิสิกส์
   • พลศึกษา
 • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • จิตรกรรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การจัดการสารสนเทศ
   • การท่องเที่ยว
   • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
   • ดนตรี
   • นาฏศิลป์และการแสดง
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
 • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สถิติ
   • สารสนเทศศาสตร์
   • อาหารและโภชนาการ
   • เกษตรศาสตร์-การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
   • เกษตรศาสตร์-พัฒนาประมง
 • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วารสารศาสตร์/ประชาสัมพันธ์/โฆษณา/วิทยุกระจายเสียง
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการโรงแรม
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • ธุรกิจค้าปลีก
 • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยรคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
   • เทคโนโลยีโยธา-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการผลิต-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีเครื่องกล-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 4)

จำนวนรับ

 • 1,333 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์