รับตรง58 จัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ม.ราชภัฏอุดรธานี 2558

รับตรง58 จัดการศึกษารูปแบบพิเศษ ม.ราชภัฏอุดรธานี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 30 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 14)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุและโทรทัศน์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   • ภาษาอังกฤษ
   • การพัฒนาสังคม
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปะบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์-ออกแบบนิเทศศิลป์
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การพัฒนาซอฟต์แวร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ระบบมัลติมีเดีย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีก่อสร้าง
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 2,200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยิ่งผลการเรียน
 • ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานและสัมภาษณ์ (เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุข)
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์