รับตรง58 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2558 (รอบที่ 4)

รับตรง58 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2558 (รอบที่ 4)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 30 คน
 • สาขาวิชาการประมง 40 คน
 • สาขาวิชาการจัดการ 50 คน
 • สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 40 คน
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 180 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์