TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง58 เคมีประยุกต์-นานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา 2558 (รอบที่ 2)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
   • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 2.50
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / SAT I (Critical Reading ) / CU-AAT (Verbal Section) / CU-TEP
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) / SAT I (Math)
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Chemistry) / CU-AAT Nano (Chemistry) / SAT II (Chemistry)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ BSAC International Office ห้อง 112 2 ชั้น 1 อาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7