TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • โลจิสติกส์
   • การเงิน
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติ

 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

จำนวนรับ

 • 160 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์