รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558 (รอบสอง)

รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558 (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
   • เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
   • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ธุรกิจอิสลามศึกษา
   • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยทางธุรกิจ
   • ภาษาไทย-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
   • ภาษาไทย-ภาษาและวรรณกรรม
   • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
   • ดนตรีตะวันตก
   • การจัดการสารสนเทศ
   • ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-ภูมิสารสนเทศ
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • นาฏยศิลป์-นาฏยศิลป์ไทย
   • นาฏยศิลป์-นาฏยศิลป์สากล
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • จุลชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • ชีววิทยา
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพลิเคชั่น
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   • การสื่อสารมวลชน-สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ
   • การสื่อสารมวลชน-สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์
   • การสื่อสารมวลชน-ผู้ประกาศและการแสดง
   • การสื่อสารมวลชน-ภาพยนตร์และมัลติมีเดีย
   • การสื่อสารมวลชน-ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การเป็นผู้ประกอบการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 12)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 2,287 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
 • (หน้า 13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์