รับตรง58 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ธานี 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 120 คน
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 120 คน
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 80 คน
   • เทคโนโลยีอาหาร 60 คน
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 10 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
   • การจัดการงานวิศวกรรม 40 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 120 คน
   • พัฒนาธุรกิจ 120 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 120 คน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี หลักสูตร 2 ภาษา 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.40
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 750 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์