TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 โควตาเรียนดี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี-นานาชาติ ลาดกระบัง 2558

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) โควตาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบ 1 : 27 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2558
 • รอบ 2 : 26 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ สจล.
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือเทียบเท่าดังนี้
  • SAT (Math) or SAT (Math Level I or Math Level II) — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
  • ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 24 หรือ
  • AP (Math) — ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ
  • GCE A-Level or GCE AS-Level (Math) — ไม่ต่ำกว่า B หรือ
  • GCE O-Level or GCSE or IGCSE (Math) — ไม่ต่ำกว่า A หรือ
  • IB-Diploma (Math) — ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
  • NCEA (ระดับ 2 หรือ 3) ในวิชาคณิตศาสตร์ — ไม่ต่ำกว่า M หรือ
  • CU-AAT (คณิตศาสตร์) — ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  • PAT 1 (คณิตศาสตร์) — ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
  • เทียบเท่า
 • เคยศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเทียบเท่าดังนี้
  • IELTS — ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
  • TOEFL (iBT) — ไม่น้อยกว่า 61 หรือ
  • CU-TEP — ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
  • TU-GET — ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
  • GAT (ส่วนที่ 2) — ไม่น้อยกว่า 75 หรือ
  • เทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5