รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

รับตรง58 โควตาพิเศษให้โอกาสทางการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 – 29 พฤษภาคม 2558
 • 18 – 31 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • เทคโนโลยีความงาม
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET หรือ V-NET หรือ N-NET หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 450 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9