TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง58 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ-พัทลุง

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาสุขศึกษาหาดอุตสาหกรรมและความปลอดภัย 10 คน
   • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สาขาวิชาสุขศึกษาหาดอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและสังคม (มีเอกสารแสดงประกอบ)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • ถ้ามีความสามารถทางด้านกีฬาจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ต้องแสดงหลักฐานประกอบ)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • พิจารณาเอกสารประกอบ
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3