รับตรง58 ผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการการบริการ 50 คน
   • การจัดการการท่องเที่ยว 50 คน
 • คณะวิเทศศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • วิเทศธุรกิจ-จีน 30 คน
   • จีนศึกษา 30 คน
   • ไทยศึกษา 30 คน
   • วิเทศศึกษา 3 คน
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 คน
   • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน
   • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 20 คน
   • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 20 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละสาขาวิชา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 340 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยืนผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์