รับตรง58 โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

รับตรง58 โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 29 พฤษภาคม 2558 : สมัครงานไปรษณีย์
 • 11 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2558 : สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 7 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี อาคารอนุรักษ์ ชั้น 2 ห้อง N3208 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์