รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 (รอบที่ 3)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คณิตศาสตร์
   • เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
   • คณิตศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 5)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการสถานพยาบาล
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • จิตวิทยา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
   • จิตวิทยา-จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
   • จิตวิทยา-จิตวิทยาชุมชน
   • ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
   • ภาษาอังกฤษ
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา-บริหารภาครัฐและท้องถิ่น
   • ดนตรีสากล
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเซรามิค
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ-ระบบควบคุมและหุ่นยนต์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืช
   • เกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 7)
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการบิน-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการทั่วไป
   • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
   • การบริหารธุรกิจ-การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การบริหารธุรกิจ-การเงินการธนาคาร
   • การบริหารธุรกิจ-การตลาด
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • ประชาสัมพันธ์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์-การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: