รับตรง58 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ มศว 2558 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-นานาชาติ มศว 2558 (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 12 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE “O” Level ไม่ต่ำกว่า C
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอขสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ชั้น 4 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์