TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558 (รอบ 3)

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือคะแนนสอบอย่างอื่นเทียบเท่า ดังนี้
  • SAT / SAT II (Math) — ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ
  • ACT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 24 หรือ
  • AP (Math) — ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ
  • GCE A-Level / GCE AS-Level (Math) — ไม่ต่ำกว่า B หรือ
  • GCE O-Level / GCSE / IGCSE (Math) — ไม่ต่ำกว่า A หรือ
  • IB-Diploma (Math) — ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
  • NCEA Lv.2 หรือ 3 (Math) — ไม่ต่ำกว่า Merit (M) หรือ
  • CU-AAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 480
  • PAT 1 (Math) — ไม่ต่ำกว่า 75
 • มีผลสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ
  • TOEFL (Internet-based) — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 65 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
  • GAT (Part 2) — ไม่ต่ำกว่า 100 หรือ
  • ศึกษาในสถานศึกษาต่างประเทศในระบบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5