รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 กุมภาพันธ์ – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณา
   • การสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดียดีไซน์
  • หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 6)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 7)
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์