TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2558 (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 9 มิถุนายน 2558
 • 6 – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19