รับตรง58 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

รับตรง58 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 – 20 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสต และภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คน – โดยจะรับผู้สมัครจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อย่างน้อย จังหวัดละ 3 คน
  • ภาคอื่นจำนวน 8 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์