TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 วิทยาศาสตร์อุตสาหการฯ-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 460 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 143 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 50 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • เขียนเรียงความ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7