TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (ช่วงที่ 3)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 3)

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (ปริญญาตรีควบโท)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0
 • ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 97 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  • TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8