TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง58 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต-ภาคสมทบ ม.ทักษิณ 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 200 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3