TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ทักษิณ 2561

รับตรง58 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.ทักษิณ-พัทลุง 2558

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มเรียนที่วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3