รับตรง58 วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

รับตรง58 วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 28 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 : สมัครทางไปรษณีย์
 • 28 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2558 : สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 90 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยิ่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ชั้น 3 อาคาร 9 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์