TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง58 ขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา-จันทบุรี 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจันทบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • บริหารธุรกิจ 40 คน
   • ระบบสารสนเทศ 40 คน
   • การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 40 คน
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 40 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
   • เทคโนโลยีการเกษตร-ด้านพืช 40 คน
 • คณะเทคโนโลยีทางทะเล วิทยาเขตจันทบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีทางทะเล 5 คน
 • คณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อัญมณีและเครื่องประดับ 20 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ 30 คน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบเครื่องประดับ 20 คน
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะและสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 315 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • ผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10