รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏภูเก็ต 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2, 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์
   • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 2)
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   • การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
  • (หน้า 3)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
   • ศิลปะการจัดการแสดง
   • นวัตกรรมการออกแบบ
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   • ศิลปกรรม
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจการบิน
   • การจัดการธุรกิจโรงแรม
   • การจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ
   • การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3)
 • วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยวและบริการ-นานาชาติ
   • การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ PAT 5 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ หรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 4, 9)

จำนวนรับ

 • 1,440 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ห้อง 125 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์