รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏสงขลา 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏสงขลา 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 22 พฤษภาคม 2558 : จำหน่ายใบสมัคร
 • 20 – 22 พฤษภาคม 2558 : รับสมัคร
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว-เรียนที่สตูล
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • วารสารศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีไทย
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • (หน้า 3)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยาประยุกต์-จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยาประยุกต์-เทคโนโลยีชีวภาพ
  • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. / หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 564 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ซื้อใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์