รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ 2558

รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุ 17 – 25 ปีบริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน
 • มีผลการสอบ PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุมพยาบาลภักดีชุมชน 1 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์