รับตรง58 +ทุนการศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏธนบุรี 2558 (รอบที่ 4)

รับตรง58 +ทุนการศึกษา ภาคปกติ ม.ราชภัฏธนบุรี 2558 (รอบที่ 4)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 4)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 เมษายน – 2 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

ม.ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • การจัดการชุมชน
   • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • ออกแบบทัศนศิลป์
   • การสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอล
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คหกรรมศาสตร์
   • เทคโนโลยีการอาหาร-อุตสาหกรรมอาหาร
   • เทคโนโลยีการอาหาร-การจัดการธุรกิจอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีอุตสากรรม-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจนำเที่ยว
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจโรงแรม
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการธุรกิจการค้าปลีก
   • การจัดการ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การตลาด
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ภาษาจีน
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ภาษาอังกฤษ
   • วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว-ภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 3)

ม.ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การจัดการชุมชน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจนำเที่ยว
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจโรงแรม
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
   • อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว-ธุรกิจการบิน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการโลจิสติกส์
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์