รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2558 (รอบ 2)

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2558 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
  • ชีววิทยา
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • นาฏศิลป์ไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • จิตวิทยา
  • ฟิสิกส์
  • พระพุทธศาสนา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตก
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
  • การบริหารและพัฒนาเมือง
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • เศรษฐศาสตร์
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเซรามิกส์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีอาคาร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • วิทยาลัยนานาชาติพระนคร
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • การจัดการโลจิสติกส์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. หรือปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด (บางคณะ)
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์