รับตรง58 โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

รับตรง58 โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีต่อเนื่อง โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 เมษายน – 15 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • มจพ.กรุงเทพมหานคร
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์
   • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เคมีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตร 2 ภาษา
   • สถิติประยุกต์
   • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
   • (หน้า 15)
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
   • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
   • (หน้า 17)
  • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
   • ออกแบบเซรามิกส์
   • การออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
   • (หน้า 18)
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • การค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์-หลักสูตรนานาชาติ
   • (หน้า 18)
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
    • สร้างเครื่องจักรกล
    • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิค
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
    • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
    • วิศวกรรมควบคุม
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
    • โทรคมนาคม
    • คอมพิวเตอร์
    • เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ
    • การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
    • การผลิตเครื่องเรือน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • (หน้า 19)
  • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์
   • (หน้า 20)
 • มจพ. ปราจีนบุรี
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีเครื่องกลเกษตร
    • เครื่องจักรกลเกษตร
    • เครื่องจักรกลแปรูปอาหาร
   • การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
   • (หน้า 21)
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
   • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
   • (หน้า 22)
 • มจพ. ระยอง
  • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
   • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
   • (หน้า 22)
 • มจพ. ปราจีนบุรี-ปริญญาตรีต่อเนื่อง
  • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการผลิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม-การจัดการธุรกิจ
   • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
    • เครื่องจักรกลเกษตร
   • (หน้า 34)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT/PAT (บางคณะ/สาขาวิชา ไม่ใช้)
 • (หน้า 15, 34)

จำนวนรับ

 • 1,140 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 12)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50