รับตรง58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2558

รับตรง58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ราชมงคลตะวันออก-บางพระ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ผลการสอบ GAT / PAT 2 / O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน-ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสัตวแพทย์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์