รับตรง58 บัณฑิตคืนถิ่น วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (เพิ่มเติม)

รับตรง58 บัณฑิตคืนถิ่น วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการภูมิสังคม 10 คน
   • การจัดการภูมิวัฒนธรรม 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม : มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสระแก้ว หรือจังหวัดชายแดน ที่มีเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ตราด
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม : มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตาก หรือจังหวัดชายแดน ที่มีเขตติดต่อกับประเทศพม่า ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบความถนัดทางการเรียน
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ตาก หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว องครักษ์ หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ประสานมิตร
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์