รับตรง58 โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2558

รับตรง58 โควตาเด็กดีมีที่เรียน ม.อุบลราชธานี-มุกดาหาร 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตาเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 เมษายนถึง 15 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร
  • การจัดการธุรกิจ 50 คน
  • การบัญชี 50 คน
  • การบัญชี-เทียบโอน 30 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทียบโอน 30 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เป็นผู้เสียสละ ขยัน ช่วยเหลือผู้ปกครอง/สังคม และเคยเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 210 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์