รับตรง58 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 การพยาบาลสัตว์-ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 เมษายน – 14 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน
 • มีผลการสอบ GAT-ตอน2 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์