รับตรง58 ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

รับตรง58 ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 13)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย 10 คน
   • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล 15 คน
   • ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง 15 คน
   • ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง 20 คน
   • การออกแบบสื่อสาร 25 คน
   • ดุริยางคศาสตร์สากล 15 คน
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • ดนตรีศึกษา 10 คน
   • นาฏศิลป์ 15 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 22 ปี
 • มีความสามารถพิเศษ หรือโดดเด่นด้านศิลปกรรมในสาขาต่างๆ ที่ได้รับรางวัลหรือผ่านการตรวจการแข่งขันในระดับเขต ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ อันเป็นที่ยอมรับในศิลปกรรมสาขาต่างๆ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 7)

จำนวนรับ

 • 125 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบทฤษฎี
 • สอบปฏิบัติ (หากมี)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์