TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 คณะเกษตรศาสตร์ ผลการเรียนดีทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 กุมภาพันธ์ – 16 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • การประมง
   • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
   • ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.60
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า )
หน้า: 1 2 3 4