TCAS/รับตรง61 เทคโนโลยีอุตสาหกรรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 2561

รับตรง58 นิเทศศิลป์-ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ ภาคพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 เมษายน – 3 มิถุนายน 2558
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชานิเทศศิลป์-ภาคพิเศษ
   • วิชาเอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 30 คน
   • วิชาเอกออกแบบกราฟฟิกและโฆษณา 30 คน
   • วิชาเอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 90 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6