TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง58 คณะสังคมศาสตร์ นักเรียนเรียนดี ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 24 เมษายน 2558
 • (หน้า )

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสังคมศาสตร์
  • จิตวิทยา 4 คน
  • ภูมิศาสตร์ 4 คน
  • นิติศาสตร์ 4 คน
  • ประวัติศาสตร์ 4 คน
  • รัฐศาสตร์ 4 คน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT / PAT
 • เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านสังคม เช่น การนำกลุ่มหรือรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 24 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5