รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง58 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลทั่วไป หรือบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีหนังสือส่งตัว
 • อายุ 17 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์