TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง58 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะดำเนินการเอง ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ประวัติศาสตร์ 10 คน
 • โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร 2 คน
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว 2 คน
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม 2 คน
   • ภาษาเกาหลี 50 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้มีผลการสอบ GAT
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนวิชาภาษาเกาหลีอย่างน้อย 6 ภาคเรียน หรือมีผลการสอบ TOPIK 1 หรือ 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 66 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3