TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง58 ธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ 4 ปี 3 ปริญญา ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ เรียน 4 ปี 3 ปริญญาจาก 3 ประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2558 : สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • 23 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558 : สมัครด้วยตัวเอง
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ปริญญาบัตร 3 ปริญญา จากทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้
  • 1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ-นานาชาติ จาก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • 2. Bachelor of Science in International Business Administration จาก Montpellier Business School ประเทศฝรั่งเศส
  • 3. Bachelor of Business จาก La Trobe University ประเทศออสเตรเลีย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หากไม่ถึง 2.50 ต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6