TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง58 ACC.BIZ.SMART ตรี+โท คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการพิเศษ หลักสูตร ACC.BIZ.SMART (เรียน 5 ปี 2 ปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาโท) คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2558 : สมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • 23 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2558 : สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • ACC-SMART – หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 80 คน
  • BIZ-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • CEO-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • HR-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • IB-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 80 คน
  • MK-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 80 คน
  • IT-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 80 คน
  • BIT-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 80 คน
  • ECOM-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 80 คน
  • ECON-SMART – หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 80 คน
  • FM-SMART – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 80 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • นักเรียนสายสามัญ ต้องมีคะแนน GAT
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 880 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน/คะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7