TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง58 ทั่วประเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง) คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 มีนาคม – 29 มิถุนายน 2558 : สมัครอินเตอร์เน็ต
 • 24 มีนาคม – 3 กรกฎาคม 2558 : สมัครด้วยตนเอง
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี 250 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด 200 คน
   • การจัดการ 200 คน
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 คน
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ 50 คน
   • บริหารการเงิน 200 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 คน
   • การจัดการการประกอบการ 50 คน
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 100 คน
   • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 50 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 200 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีไม่ถึง 2.50 จะต้องเข้าร่วมโครงการความรู้พื้นฐานทางบริหารธุรกิจ ที่คณะดำเนินการจัดขึ้น
 • นักเรียนสายสามัญต้องมีผลสอบ GAT
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 1,450 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน/คะแนน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่อาคาร MBS คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6