TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง58 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์ ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 มีนาคม – 17 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี 50 คน
   • ชีววิทยา 50 คน
   • ฟิสิกส์ 20 คน
   • จุลชีววิทยา 10 คน
   • ฟิสิกส์ประยุกต์-อิเล็กทรอนิกส์ 20 คน
   • ฟิสิกส์ประยุทธ์-พลังงาน 20 คน
   • คณิตศาสตร์ 20 คน
   • สถิติ 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • ทำกิจกรรมเด่นด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่น ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 195 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ห้อง 205 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4