TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 13 เมษายน 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือกรณีน้อยกว่า 3.00 แต่ไม่น้อยกว่า 2.50 ต้องมีเอกสารใบรับรองว่ าเป็นผู้มีที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ จากผู้อำนวยการโรงเรียนที่จบการศึกษา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4