รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง58 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มีนาคม – 6 เมษายน 2558
 • (หน้า 15)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม
  • การประมง
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร
  • (หน้า 3)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 3)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • จุลชีววิทยา
  • ชีวเคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
  • (หน้า 5)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมทั่วไป
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมโยธา
  • (หน้า 6)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคนิคการแพทย์
  • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 6)
 • คณะเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีธรณี
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • (หน้า 7)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์
  • (หน้า 7)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 8)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • การสอนภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • การสอนภาษาญี่ปุ่น
  • พลศึกษา
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การเงิน
  • การตลาด
  • การจัดการ
  • การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • สารสนเทศศาสตร์
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • พัฒนาสังคม
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์-หนองคาย
  • การประมง
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • (หน้า 13)
 • คณะบริหารธุรกิจ-หนองคาย
  • การเงิน
  • การท่องเที่ยว
  • การบัญชี
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 13)
 • คณะสังคมศาสตร์-หนองคาย
  • นิติศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 สายสามัญ
 • ศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยมสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • บางคณะใช้คะแนน GAT/PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 433 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นคะแนน-ถ้าใช้
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่สังกัด
 • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: