รับตรง58 โควตาบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 (รอบที่ 3)

รับตรง58 โควตาบุตรศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะผลิตกรรมการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์-พืชสวน
  • เกษตรศาสตร์-อารักขาพืช
  • เกษตรศาสตร์-เกษตรเคมี
  • เกษตรศาสตร์-ปฐพีศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์-สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร
  • เกษตรศาสตร์-พืชไร่
  • เกษตรศาสตร์-ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สัตวศาสตร์-สัตว์ปีก
  • สัตวศาสตร์-การผลิตสุกร
  • สัตวศาสตร์-โคนมและโคเนื้อ
 • คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • การประมง
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การตลาด
  • การบัญชี
  • การเงิน
  • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
 • คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • คณะศิลปศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์บูรณาการ
 • คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
  • เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • สถิติ
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วัสดุศาสตร์
  • เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • การบริหารท้องถิ่น
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • การประมง
  • การจัดการ
  • พัฒนาการท่องเที่ยว
  • รัฐศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 2.25 และ 2.50 ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • เป็นบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เท่านั้น กรณีเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองบุตรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์