รับตรง58 เพิ่มเติม 5 สาขาวิชา ม.แม่โจ้-ชุมพร 2558 (รอบที่ 3)

รับตรง58 เพิ่มเติม 5 สาขาวิชา ม.แม่โจ้-ชุมพร 2558 (รอบที่ 3)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม 5 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาการประมง
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เท่านั้น กรณีเป็นบุตรบุญธรรม จะต้องผ่านการจดทะเบียนรับรองบุตรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 180 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์